Candidate Privacy Policy

ENG: Data Processing Agreement pursuant to Section 13 (1)(a) of Act No 18/2018 Coll. on Protection of Personal Data

I hereby authorize the controller to process my personal data as provided by my resume / CV: first name, last name, phone number, and e-mail, in order to register job applicants in the controller‘s own database.

The abovementioned personal data shall be stored for the time necessary to fulfill the purpose for which they have been collected as per Section 10 Act No 18/2018, maximum 1 year. The acquired personal data shall not be used for profiling or automated decision-making.

During the period of data retention, the Processor does not intend to transfer the personal data to a third party.

The provision of the personal data as well as the provision of the processing consent is voluntary.

I hereby confirm that I have been informed about the following:

1. As per Section 23(1) of the Act on Protection of Personal Data, I as the person concerned have the right to have my personal data deleted by the processor upon the receival of a written request with the consent withdrawal to the processor‘s address without unduly delay.

2. The consent granting  does not violate my rights of the person concerned. Based on a written or in-person request at the processor‘s address, I have the right to:

  • request access to my personal data as well as request rectification, deletion, or restriction of the processing thereof;
  • object to the processing of my personal data;
  • transferability of my personal data;
  • initiate a procedure at the Office of Person Data Protection of the Slovak Republic.

I  confirm that the provided personal data are true and correct, and up-to-date; and that I am providing the data voluntarily.

_____________________________________________________

SVK: Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1)  písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, uvedených v životopise – meno, priezvisko, tel. kontakt, e-mail – na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie vo vlastnej databáze prevádzkovateľa.

Uvedené osobné údaje budú prevádzkovateľom uchované po dobu kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú v súlade s § 10 zákona č. 18/2018 Z.z., maximálne 1 rok. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov tretej strane počas doby uchovávania.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné.

Bol/a som poučený/á o tom, že:

1. Podľa § 23 ods. 1) zákona o ochrane osobných údajov ako dotknutá osoba mám právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ma týkajú a to po zaslaní písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

2. Udelením súhlasu nie sú dotknuté moje práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa mám právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov; 
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.